o nás vedenie účtovníctva referencie v účtovníctve novinky, aktuality kalendár pre podnikateľov, podnikateľský kalendár podnikateľské odkazy, linky kontakné údaje
> > Staršie ankety 

Slovo donald je prvýkrát v rebríčku najmenej bezpečných hesiel
Dlhodobo najhoršími heslami zostávajú 123456 a password.

NKÚ: Štát nakúpil nemocničné lôžka transparentne, ušetril...
V niektorých nemocniciach nahradia aj tridsať rokov staré postele.

Čína pozastaví dodatočné clá na autá, snaží sa zmieriť s...
Tri mesiace budú USA platiť rovnaké clá ako ostatné krajiny.


< späť

Pracovná zdravotná služba - PZS

zákonná povinnosť zamestnávateľa

Ide o  riešenie problematiky:

 • dohľadu nad prácou a pracovným prostredím
 • dohľadu nad zdravím zamestnancov
        Cieľom pracovnej zdravotnej služby je:
 • nájsť a určiť riziká pracovného procesu z hľadiska ochrany zdravia,
 • aktívnymi diagnostickými a preventívno-liečebnými postupmi predchádzať vzniku poškodenia zdravia v pracovnom procese.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľovi v zmysle platnej legislatívy vyplýva povinnosť na základe aktuálnej kontroly práce a pracovného prostredia príslušnou kompetentnou zdravotnou službou zisťovať rizikové faktory poškodenia zdravia z práce a mieru ich výskytu v jeho podniku. Je tiež povinný zabezpečiť cielené preventívne prehliadky pre zamestnancov individuálne a v súlade s aktuálnou analýzou rizikových faktorov v práci príslušného zamestnanca.


Zamestnávateľ
, ktorý chce postupovať podľa zákona a pre svojich zamestnancov urobiť potrebné v  prevencii poškodenia zdravia pri práci, si musí vo vlastnom záujme na trhu zdravotníckych služieb, vyhľadať a zmluvne zabezpečiť len takú pracovnú zdravotnú službu, ktorá má platné oprávnenie na výkon, vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (google "PZS").

Zamestnávateľ je povinný:

 • vykonávať kontrolu zdravotných rizík na pracovisku a zabezpečiť ich znižovanie,
 • zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň limitov,
 • zabezpečiť pre svojich zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci,
 • predložiť lekárovi zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky hodnotenia zdravotných rizík,
 • uchovávať záznamy o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce najmenej 20 rokov od skončenia práce,
 • oznamovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky informácie súvisiace s výskytom porúch zdravia u zamestnancov,
 • zamestnávať len osoby zdravotne a odborne spôsobilé na určený druh práce,
 • dodržiavať schválené technologické postupy a prevádzkové poriadky,
 • zohľadňovať v pracovnom procese špecifické zdravotné riziká,
 • vytvárať zamestnancom a mladistvým pri príprave na budúce povolanie podmienky podporujúce zdravie.


Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci sa vykonáva:

 • pred nástupom do práce,
 • v súvislosti s výkonom práce,
 • pred zmenou pracovného zaradenia,
 • pri skončení pracovného pomeru.


Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci v súvislosti s výkonom práce sa vykonáva:

 • pri pracovnej činnosti druhej kategórie jedenkrát za tri roky,
 • pri pracovnej činnosti tretej a štvrtej kategórie jedenkrát ročne,
 • pri prácach, pri ktorých sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť, v intervaloch podľa osobitného predpisu.


Lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia, oftalmológia alebo všeobecné lekárstvo alebo lekár s certifikátom v certifikačnom odbore klinické pracovné lekárstvo alebo klinická toxikológia.


Lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci u tehotných žien, matiek a dojčiacich žien v súvislosti s výkonom práce vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci u mladistvých pred nástupom do práce vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast.

Lekár zaznamenáva všetky výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci spolu s posudkom o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce do zdravotnej dokumentácie a záver posudku bez údajov o zdravotnom stave odovzdá zamestnávateľovi písomne.

Počet návštevníkov: [CNW:Counter] on-line uctovnictvo, on-line účtovníctvo, zúčtovanie, zuctovanie, ročné zúčtovanie, rocne zuctovanie, odvody poistneho, odvody poistného, rocne zuctovanie poistneho, rocne zúčtovanie poistného, online účtovníctvo, online uctovnictvo, vedenie účtovníctva, vedenie uctovnictva, jednoduche a podvojne uctovnictvo, jednoduché a podvojné účtovníctvo created by © zooom.sk s.r.o.